Plate Count Agar - Toplam Bakteri Sayımı

PLATE COUNT AGAR - Toplam Bakteri Sayımı

 

Plate Count Agar besiyerinde bütün mikroorganizmalar üreyebilmektedir.

Bu besiyeri, toplam bakteri sayımı için kullanılır.

Ekimden sonra 30 C etüvde 72 saat bekletildikten sonra oluşan tüm koloniler

sayılarak analiz sonucuna gidilebilir.

Toplam bakteri [jerm] sayımı —genel olarak— hijyen kontrolü amacıyla yapılır. Toplam bakteri ile ”toplam mezofil aerob bakteri" kastedilir

Toplam psikrofiller, toplam termofiller ve diğer gruplarda da [anaerob] sayım aynı esas ile yapılır.

Kimi kaynaklarda APS [Aaerobio Plate Count] ve AKS [Aerobik Koloni

Sayısı] olarak ifade edilen budur.

Analiz edilen örnekte PCA besiyerinde gelişebilen mayalar varsa bunlar da sayıma dâhil edilir.

Küfler genel olarak 24-48 saat inkübasyonda gelişerek koloni oluşturamazlar.

   

Plate Count Agar.

  • Süt ve süt ürünleri
  • gıdalar,
  • su ve atık sudaki mikroorganizmaların sayımı için

Önerilen seçici olmayan besiyeridir.

Hazır Besiyerleri

 HEMEN ARAYIN !
 WHATSAPP